person covered with white bandage resting his head on the stump
prawo karne wykonawcze

Przedterminowe zwolnienie w sprawie o zabójstwo. Sprawa Tomasz Z.

Czy rodzaj przestępstwa, które popełniono ma wpływ na odmowę udzielenia warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności?

Analiza przypadku.

W teorii nie powinien mieć – ale bardzo często sądy okręgowego nawiązują do rodzaju popełnionego przestępstwa.

Stanowisko to podziela orzecznictwo i tak:

Charakter przestępstwa nie jest wymieniony w art. 77 § 1 k.k. jako przesłanka, służąca do ustalenia prognozy kryminologicznej. Dlatego charakter przestępstwa nie może sam przez się przesądzić o ujemnej prognozie. Kodeks karny nie wprowadził przecież przedmiotowych lub podmiotowych ograniczeń w zastosowaniu warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary„. (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 listopada 2001 r. II AKz 563/01)

Sądy rozpoznające sprawę Tomasza Z.: Sąd Okręgowy w Zamościu, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Pierwotnie wniosek skazanego spotkał się z odmową Sądu Okręgowego w Zamościu a w uzasadnieniu tego stanowiska powołał się na cyt.: „… okoliczności i charakter przestępstwa, za które Tomasz Z. odbywa karę, rozmiar odbytej dotąd kary”.

W sprawie wniesiono zażalenie:

„Na postanowienie to złożył zażalenie obrońca skazanego, zarzucając w nim obrazę art. 77 § 1 k.k. przez błędną jego wykładnię, albowiem Sąd uznał, że okoliczności i charakter przestępstwa nie pozwalają na udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia, chociaż ww. przepis nie wspomina o charakterze przestępstwa i wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i udzielenie Tomaszowi Z. warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności”.

Błędnie jednak wskazano, że jest to zarzut materialny (gdy sąd coś może, ale nie jest do tego zobowiązany, zarzucamy błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia lub naruszenia przepisów prawa procesowego)

Artykuł 77 § 1 k.k. przewiduje tylko możliwość, a nie obowiązek orzeczenia o warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, gdy zaistnieją łącznie wszystkie przesłanki przewidziane w tym przepisie.

Ale czy to oznacza, że stosowanie przez sąd przepisów prawa materialnego, które sąd może, ale nie musi zastosować, nie podlega kontroli sądu odwoławczego? podlega – i w tak też było w sprawie Tomasza Z.

Finalnie Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił zaskarżone postanowienie (w obecnym stanie prawnym sprawa zostałaby merytorycznie rozpoznana).

Jakie zarzuty w sprawie Tomasza Z. były poprawne (a co najważniejsze skuteczne) ?

– naruszenie prawa procesowego, tj. art. 92 k.p.k. i art .98 § 1 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w., które miało oczywisty wpływ na treść zaskarżonego postanowienia, tj. na negatywną ocenę wniosku skazanego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Na czym polegały naruszenia prawa procesowego który dopuścił się Sąd Okręgowy w Zamościu?

„Naruszenie art. 98 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.p.k. polegało na tym, że sąd pierwszej instancji nie rozważył wszystkich istotnych okoliczności (przesłanek), mających wpływ na rozstrzygnięcie. Oparł się bowiem wyłącznie na opinii z okresu pobytu skazanego w zakładzie karnym i wyrażonej w niej pozytywnej prognozie kryminologicznej, co przemawiało za uwzględnieniem wniosku skazanego oraz na okolicznościach, charakterze popełnionego przestępstwa, co z kolei – zdaniem Sądu – sprzeciwiało się uwzględnieniu wniosku. Tymczasem, art. 77 § 1 k.k. inaczej określa podstawy, na których winna być oparta korzystna lub niekorzystna dla skazanego prognoza kryminologiczna, będąca jedynym kryterium orzeczenia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu lub odmowie warunkowego zwolnienia”.

Czy finalnie Tomasz Z. skazany uprzednio za zabójstwo został przedterminowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności ?

na to pytanie nie mogę odpowiedź – brak danych.

Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania – zostaw wiadomość, napisz maila adwokat@dariaradlowska.pl lub zadzwoń 696 17 07 17

Konsultacje prawne odbywają się stacjonarnie w Lublinie lub Krasnymstawie, albo zdalnie (a wtedy Twoje miejsce pobytu nie ma znaczenie

pozdrawiam

adw. Daria Radłowska

obrona w sprawie karnej Zamość, karnista, adwokat Krasnystaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *